Condiții de Folosire

1. Aspecte generale
Utilizatorul se obligă să folosească Portalul corect, conform Legii şi prezentului Aviz Legal. Utilizatorul va răspunde în faţa Societăţii sau în faţa terţilor, de orice daune şi prejudicii care s-ar putea produce ca urmare a încălcării obligaţiei respective.
 
2 Conţinuturi
Utilizatorul se angajează să folosească aceste Conţinuturi în conformitatea cu Legea şi prezentul Aviz Legal, precum şi cu celelalte condiţii, regulamente şi instrucţiuni ce ar putea fi aplicabile după caz, conform prevederilor clauzei 1.
Cu caracter pur enunţiativ, Utilizatorul, conform legislaţiei în vigoare, va trebui:
a.- să nu reproducă, copieze, distribuie, pună la dispoziţie, comunice public, transforme sau modifice Conţinuturile, cu excepţia cazurilor permise de lege sau acceptate în mod expres de societate sau de persoana care deţine proprietatea drepturilor de exploatare după caz.
 
b.- Reproducerea sau copierea, pentru uz particular, a Conţinuturilor ce ar putea fi considerate Software sau Baze de Date, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind proprietatea intelectuală, precum şi comunicarea publică a acestora sau punerea la dispoziţia terţilor, în situaţia în care aceste acţiuni implică în mod necesar reproducerea de către un Utilizator sau un terţ.
 
c.- Extragerea şi/sau reutilizarea în totalitate sau în mare parte a Conţinuturilor ce compun Portalul, precum şi a bazelor de date pe care Societatea le-ar pune la dispoziţia Utilizatorilor.
 
3. Formulare pentru culegerea datelor
Fără a duce atingere dispoziţiilor Avizului legal din Legea privind Protecţia Datelor, utilizarea anumitor servicii sau cereri adresate Societăţii sunt condiţionate de completarea anterioară a formularului corespunzător de înregistrare a Utilizatorului.
 
Toate informaţiile puse la dispoziţie de Utilizator prin intermediul formularelor Portalului, în scopurile anterioare sau oricare altele, vor trebui să fie reale. În aceste scopuri, Utilizatorul garantează autenticitatea tuturor acelor date comunicate şi va actualiza informaţia facilitată Societăţii după caz, în orice moment, conform situaţiei reale a Utilizatorului. În orice situaţie, Utilizatorul va fi unicul răspunzător de declaraţiile false sau inexacte efectuate, precum şi de prejudiciile cauzate Societăţii sau terţilor, ca urmare a informaţiei pusă la dispoziţie.
 
4 Introducerea link-urilor către Portal.
Utilizatorul de Internet care doreşte să introducă link-uri de la propriile pagini web către Portal, va trebui să respecte condiţiile descrise mai jos, fără ca necunoaşterea acestora să evite responsabilităţile derivate din Lege:
 
– Link-ul va putea direcţiona doar către pagina de start sau pagina principală a Portalului, însă nu va putea să o reproducă sub nicio formă (link-uri interioare, copierea textelor, grafice, etc.).
 
– Este în orice caz interzis, conform legislaţiei aplicabile şi în vigoare, să se stabilească frame-uri sau cadre de orice tip care să cuprindă Portalul sau să permită vizualizarea Conţinuturilor Portalului prin intermediul a diferite adrese de Internet şi, în orice caz, atunci când sunt vizualizate împreună cu conţinuturi străine Portalului încât: (I) să se producă sau să se poată produce eroarea, confuzia sau înşelarea utilizatorilor cu privire la adevărata origine a serviciului sau Conţinuturilor; (II) presupune un act de comparaţie sau imitare neloială; (III) serveşte la a beneficia de reputaţia mărcii şi de prestigiul Societăţii; sau (IV) în orice alt mod este interzis de legislaţia în vigoare.
 
– Nu se va realiza de la pagina introdusă de link niciun fel de declaraţie falsă, inexactă sau incorectă cu privire la Societate, asociaţii săi, angajaţi, clienţi sau cu privire la calitatea serviciilor prestate.
– În niciun caz nu este menţionat pe pagina pe care se află link-ul faptul că Societatea şi-a exprimat acordul pentru inserarea link-ului sau că îl gestionează, colaborează la acesta, îl verifică sau supervizează serviciile expeditorului într-un alt mod.
 
– Este interzisă folosirea oricărei mărci denominative, grafice sau mixte sau oricărui alt însemn distinctiv al Societăţii pe pagina expeditorului, cu excepţia cazurilor permise de lege sau autorizate în mod expres de Societate şi cu condiţia de a permite, în aceste cazuri, un link direct către Portal, în modul prevăzut în această clauză.
 
– Pagina care stabileşte link-urile va trebui să respecte cu stricteţe legislaţia şi nu va putea în niciun caz să dispună sau să coreleze prin link-uri conţinuturi proprii sau ale terţilor care: (I) sunt ilegale, nocive sau contravin moralei şi bunelor moravuri (pornografice, violente, rasiste etc.); (II) îi induc sau îi pot induce Utilizatorului falsa concepţie că Societatea subscrie, susţine, aderă sau sprijină în orice fel ideile, declaraţiile sau expresiile, ilegale sau ilicite, ale expeditorului; (III) sunt neadecvate sau irelevante pentru activitatea Societăţii cu privire la locul, conţinuturile şi tematica paginii web a expeditorului
 
Otostick / SC Canaris com SRL

Shopping Cart